Σύμβουλοι Μηχανικοί σε εξειδικευμένα έργα  του Δημοσίου Τομέα 

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στον σχεδιασμό καινοτόμων συστημάτων στο δημόσιο τομέα με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Χρησιμοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες και τις έξυπνες λύσεις, αναπτύσσουμε πρωτοποριακά συστήματα που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες, την αποτελεσματικότητα και την αναλογία κόστους-οφέλους. Αυτά τα καινοτόμα συστήματα μπορεί να περιλαμβάνουν ψηφιακές πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαχείριση δεδομένων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την καινοτομία και την προοδευτική ανάπτυξη στο δημόσιο τομέα για την εξυπηρέτηση καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών και την προαγωγή της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Πλήρης υποστήριξη των έργων - σχεδιασμός-παρακολούθηση

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα της υδραυλικής αντλίας.

Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών και ολοκληρωμένων λύσεων, προσφέρουμε επιλογές για την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση υπάρχοντων αντλιοστασίων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Οι τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε περιλαμβάνουν τη χρήση υψηλής απόδοσης αντλιών, την εφαρμογή των μεταβλητών συστημάτων συχνότητας, τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση των αντλιοστασίων, καθώς και την εφαρμογή της ενεργειακής ανάλυσης για την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις στον τομέα των αντλιοστασίων, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των λειτουργικών δαπανών και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σχεδιασμός Αυτοματοποιημένων Συστημάτων

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό  αυτοματοποιημένων συστημάτων σε τομείς του δημόσιου τομέα, επιδιώκοντας την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των έξυπνων λύσεων.

Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων


Η εταιρεία μας ειδικεύεται στον σχεδιασμό λύσεων έξυπνων πόλεων, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, την αυξημένη αειφορία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σχεδιασμός έξυπνων δικτύων άρδευσης

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον σχεδιασμό έξυπνων δικτύων άρδευσης. Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες και τις αισθητήριες συσκευές, αναπτύσσουμε λύσεις που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση, την ακριβή διαχείριση των πόρων νερού και την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων άρδευσης. Τα έξυπνα δίκτυα άρδευσης προσφέρουν ευφυείς λειτουργίες όπως αυτόματη προσαρμογή της ποσότητας του νερού βάσει των αναγκών των φυτών, παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους και τον εντοπισμό τυχόν διαρροών ή προβλημάτων στο σύστημα. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην αειφόρο γεωργία και στην οικονομία του νερού, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Σχεδιασμός έξυπνων δικτύων ύδρευσης

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό έξυπνων δικτύων ύδρευσης, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των υδροδοτικών συστημάτων. Μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και αισθητήρων, αναπτύσσουμε έξυπνες λύσεις που επιτρέπουν την ακριβή και αποδοτική διαχείριση του ύδατος.

Τα έξυπνα δίκτυα ύδρευσης συνδυάζουν την τεχνολογία της αυτοματοποίησης με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, προσφέροντας ακριβή μέτρηση και παρακολούθηση της κατανάλωσης, της πίεσης και της ποιότητας του νερού. Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση πιθανών διαρροών, την αποτελεσματική διαχείριση της παροχής νερού και τη μείωση των απωλειών.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός έξυπνων δικτύων ύδρευσης περιλαμβάνει την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, όπως η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την έξυπνη υδροδότηση και να συμβάλουμε στη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των υδροδοτικών συστημάτων, επιτρέποντας την ανάπτυξη αειφόρων και έξυπνων πόλεων.